Ungubani na Thixo lento sikudumisa?

Ungubani na Yehova lento sikuthanda nje?

Iilwandle nemvelo ziyakubonga

Kanye nathi ziyakubonga

Kanti ungubani na Yehova lento amadod’amakhulu ephakamis’usandla kuWe ?

Kant’ungubani lento sonke sijonge kuWe?

Athi omnye “uliGokra emfazweni!”

Ze athi omnye “uyiNdod’emadodeni!”

Ze ndithi mna uyinflela yobomi!

Yini na lento sithi singaboni kodwa esenzele ikhaya emazulwini?

Yini na lento uthi unako konke kodwa uncame unyana wakho khon’ukuze thina sikwazi?

Ahh! Siyabulela Simakade!!

Ahh! Siyabulela Ngweletshetshe yamazulu!!

Siphila nje emhlabeni sinekhaya ezulwini

Ahh! Mhlekazi siyabonga!

Ndegram ndengcingcilili!