Ndiyamthanda kambe umntwana onenyaniso,
Othobekileyo, nobabekileyo abazali bakhe,
Obaxabisileyo, nongafekethi ngemizamo yabo,
Ozondelelayo ngenyameko kwiminqweno yabo.

Ndiyamthanda kambe umzali onenyaniso,
Ongathengisiyo ngayo kub’ egxelesh’ inqatha.
Oyikhalimelayo intsapho yakhe kwimikhwa emibi,
Oyinqwanqwadela ebulungiseni engakhethe cala.
Kaloku inyaniso ngunozala wentembeko,
Intshuntshela yesikrweqe ekusiphuleni intiyo.

Ndiyithiyile kambe inkokheli enoburhalarhume,
Itshijolo lesirhwaphilizi umphixanisi ngobumenemene,
Ixaxavithi lexhwili elisisu sibhokoxileyo,
Kukumfimfitha igazi lamahlwempu oluswele ulwazi.
Womva esithi, “Nyamezelani kaloku ezi zinto zithathi ithuba,”
Kanti ngalo lonke elo xesha uyabakhohlisa.

Ndiyabathanda abantu abanenyaniso,
Abawuhlonelayo umthetho walowo uphakamileyo.
Abazithandayo izinto eziyinkqubela eluntwini bengahanahanisi,
Abazikhwebulayo kwiimbutho zabagxeki nabanyelisi,
Kub’ukugxeka akunambuyekezo mntwini.
“Theng’inyaniso – ungathengisi ngayo,” utsho Yena Ophakamileyo.