Ngazenza ngokungalaleli
Ngazilaya ngokungabi nehlonipho
Ngazibulala ngokuzenza usiyazi
Ngazihlekisa ngesitjhaba ngokuthukana nababelethi bami

Bangikhuza ababelethi bami
Bathi ngilise ukujama emakhoneni
Bathi ngilise ukuba ngusomalakazi
Bangiyala ngokuba yikutani yendlela ebusuku
Ngababona ubudlhayela

Ngazitjela bonyana ngiyazi
Ngazitjela bonyana ngiyikutani
Ngazitjela bonyana akekho ozongikghona
Kanti angazi bonyana iphasi liyazomba

Ngavuna engangikutjalileko
Bangithola abafana nami
Ngidlumbana ngiphunyukile
Kanti nami lalisazongitjhingela ngelinye ilanga

Ngavuswa phasi ngamaguduva
Ngavuswa ngetjhila engingalaziko
Yathathwa yoke ipahla yokwetjiwa
Yathathwa yoke imali yokwetjiwa
Kwakhamba koke egade nginakho
Yaphuma yoke ikani egade nginayo
Kwaphela koke ukuba yikutani kwami
Ngasala ngibambene nezambatho zami

Namhlanje ngilila ezimathosi
Ngikhumbula amagama wokugcina kababa
Namhlanje ngilila ezimathosi
Ngikhumbula ngithukana nomma
Ukuzisola akusizi ngombana sele ngikhamba phezu kwabo

Ngiyihlekisa esitjhabeni
Abomakhelwana abasangizweli
Abantu bangidlula kwanga abangiboni

Ngiyavuma ungibethile umhlaba
Ngiyavuma ngibabhalele basaphila ababelethi bami
Ngivuna engikutjalileko
Kutjhiwo mina nakuthiwa
Uzenzile akalilelwa!