Zithembe ubenokholo kumaphupha akho
Nangona ekhangeleka emfiliba amathuba akho
Iyeza loomini isidenge ingaziwa bani
Uyocangcatha uyiwele lomiwonya namageduka
Loo mini uyoqabela nawe uchophe encotsheni
Bakubuse mntakabawo bakubize into kabani.

Ziyantshula zikhule iimpiko kozama engaphezi
Azibon’endanda esibhakabhakeni oko Khozi.
Ziyacandeka iilwandle zidilike iintaba
Zimvulele umtyhi ohleliyo emzameni.

Imxinwa indlela esingise empumelelweni.
Canda amathafa ushiye umzila obonakalayo
Ucwezele kude le kwiindlela eziqhuwulelayo
Kuba Alufiki uninzi oluqhiwulelayo kwayiwayo.

Zithembe ubenokholo kumaphupha akho
Uqwebe inkuthazo zisakufika intandabuzo.
Ziguzule kulwamano loongantweni
Uguqe ngedolo uzingise emthandazweni
Umbongoze uSombawo akukhaphe endleleni
Akushenxisele imiqobo endleleni yakho.