Laphuma ilanga,
Bebesithi lizojezisa umhlaba,
Bebeqonde usibulala,
Sesihamba sicasha,
Akukhonto isilungelayo,

Sakhutshwa kwingcambu zethu,
Sohluthwa ubuntu bethu,
Sizizicaka zezinqumo zethu,
Sesiphenduke saphila ngexhala kuba bohlutha elona themba lethu,

Besingabantwana sithembekile kewethu,
Umzali besimhlonipha sabayeka bangena phakathi kwethu,
Bamenza waphenduka isilwane emehlweni ethu,
Samgcwaba salibala imfundiso zakhe nethuna lakhe,
Basinikeza owabo umzali besithi uyasithanda,
Sakhohlwa zezethu sasebenzela ukonwabisa lomfowethu,
Akulunganga namhlanje sazibuza konakelephi,

Lento ingumntu iphenduke yalixhalanga, sesiphila ngexhala yaziba solala sityeni,
Izisu zethu zisesandleni, ngulowo nalowo ufike azenzele ogqibe abuye asifulathele,
Imilomo ixwebe amagwebu ngocinga bayazi kanti basebumnyameni,
Abayaziyo ukuba konakelephi babaxuthele indlebe babenza ingathi basebumnyameni,
kunzima uva inyani kuba uhlezi usekoneni,

Inyani ilele emoyeni,
lomhlaba sephenduke wabuswa ngondlebe zikhanyayo,
salahla amasiko kwaphela nentlabi zekhaya imikhonto seyimihombiso,
ndixela ixhego elilambile ndibhala lenkondlo ndisezingqondweni.