Amanyange namatshijolo
Andin’kothuka kuqhuma inqala kwisijolo,
Kaloku yinkwenkwe eziyolele ngobukhazi emjondolo:
Yintoni nathula maXhosa, aniyiva lengxokolo?

UNolele ubaleke ipensile ngenxa yendlala wakhetha ukuzibalula nezimokolo,
Ubuyena butyiwe ngumhlwa njengesezolo:
Nindixolele boPhalo, nam ndibethwa liliso.

Ugqabhukile umthombo,
Andazi, uyamazi uDalibhunga?
Lowo unike amankazana itasi angazisebenzelanga,
Kum kuyandibandeza, ndimthuqwasi ndiswele ingqiqo,
MDange kaTshiwo, ingxangxasi ziyangxwala zintsana ezikhweza imimango yemfeketho yabazali abangengobazali: sii onozala abaselula.

Umphefulo uliphunga, njengomsi ekuseni – kaloku onobabuza bafunani,
Bazokubuza ungubani.
Zizimilo zitenxile,
Ngamakhwenkwe aqhayisa ngotata abanemoto – inene lamakhwenkwe akaboni bani.

Inene Madiba wokhelwe eRobben,
Ubuyisa imana ezincwina ngoba izimilo zilahlekile kwasala ukumila:
Mna Phalo ndikwethulela umsikwa ngokweKrwala.
Abazali bambathe ezirhwexayo,
UNolele, ulelephi?
Ityiphu zilelephi?
Luyolo, imfuyo inabani?
Gqiqhaphu, ngamakhwenkwe azibiza ngamadoda,
Zintombi ezizenza amakhos’kazi ngaphambi kwexesha:
Andiphandlwa, ndiyabawa – ngubani onolungisa oku.