Siswati
Siswati
Mbali Yami
Fanz
Umsindvo lomnandzi kakhulu emhlabeni wonkhe
Neo nemhlaba lomkhulu, lobanti
Ubeke sandla kimi
Fanz
Etfuneni
Fanz
Khisisimusi
Fanz
Ngimtfolile
Fanz
Bengingati
Fanz
Ngalelinye Lilanga
Fanz
Wena Ungowami
Fanz
Ligugu Lami
Fanz
Inkondlo yami
Fanz
Ngemnyaka Ngemnyaka
Fanz
Kutsini kuwe na?
Fanz
Ngibuyela Ekhaya
Fanz
Bukuphi buntfu betfu na?
Fanz
Lutsandvo
Fanz
Make Wami
Fanz
Kubuhlungu Kubi
Fanz
Uhambile
Fanz
Emhlabeni
Fanz
Nguwe Sitsandvwa Sami
Fanz
Sikhatsi Siphelile
Fanz
Hamba Kahle
Fanz