Hlabelela mhlabeleli!

Hlabelela uhlabelel’ ngeluphimbo lwakho lwemizwilili,

Hlabelela utfungatse betinhlitiyo letiphukile ubuyis’ ematsemba,

Sitsembe wena mhlabeleli ngelivi lakho lengilosi,

Utsintsa bemimoya baphakame, bomajayivane bajayive,

Emaswane amamatseke, netikoshane tigiye.

Ishaye ingoma mhlabeleli sive sigiye!

Ishaye kuhlangane tonkhe tive!

Ishaye untjilote netinyoni!

Wayicala ingoma mfo-kaSontonga watsalalisa,

Wabona sive sikhala wathulisa,

Uthuleleni ubona salabansundv’ siphela?

Ematje acedze live angcwaba ematsemba!

Kwentenjani wabukela sive sikhala ungumgogodla wekuthula!

Mhlabeleli hlabelela bo! Kuhlangane ema-Afrika.

Sitsembe wena ngekulwa lokunganadlame,

Luphimbo lwakho lumnadzi luyanongotela,

Litfobisa tinhlitiyo kutsambe nebelulaka,

Tikhali tihlabe emhlabatsini titfobele wena,

Lalela mhlabeleli,

Yehlisa imphakamo ubuyise sive sakitsi.