Nhlitiyo yami
Ngiyafisa kwekutsi ngabe ngine milingo ngikhone kukubamba ngesandla ngikuchabule. Kodvwa mhlambe ngabe ngikumabona kudze bengingakhona. Kusho sihlupheki…
Labanye abasaphili emhlabeni ngenca yebuhlungu betinhlitiyo tabo. Labanye bayaphila kepha tinhlitiyo tona tafa kadzeni. Kepha wena usamile njalo ngesibindzi lesimangalisako. Ngabe lemilingo lengifisa yona inawe na? Ngashonelwa batali netihlo wemukela, ngashiywa bangani wemukela, ngalahlwa sitsandvwa sami wemukela, maye simanga lesingaka!
Mine tinkinga talomhlaba tingehlulile. Nemphefemulo wam wate wadzimata walindza nje lisuku lekuhlukana nenyama, ubeyele kumnini wawo. Yena loyo lovumela tinhlungu tingihace kangaka kodvwa evini lakhe utigcabha ngekungitsandza. Wena ngicabanga umhlabeleli lotsi “wenhliziyo yami mawuhlakaniphe” uwuve kancono kundlula labanye, ngoba naku ngisaphila netimo uyatindlulisa njalo.
Angibalisi, futsi angikhali kodvwa ngigcwele kubonga kutsi umdali wangipha lisotja lenhlitiyo, utsi noma utiva tibhamu tichumu kepha uphikelela phambili. Micibisholo ikuhlasela uvuka utitsintsite utsi “lemphi ayikapheli”. Mandla akho nhlitiyo akalinganiswa futsi akangabateki, ngiyabonga.
Ngimi lotitfobako Mphatsiswa Wakho.