WARNING This piece refers to suicide.

Angisenawo ematsemba,

Tinhlungu talomhlaba tingehlulile,

Phela tahlula bodzadzewetfu nabomnaketfu,

Batsi sidla busha betfu,

Busha lobushabalala njengemanti achitsiwe,

Bubhubhise emaphupho ubone batsakatsi.

 

Khaya lami, nami ngikulenyatfuko,

Buwulu bunginciphisele libanga lami,

Libanga lemphilo yami,

Libanga lemphumelelo yami,

Lebengiyitsembise bogogo bami,

Bogogo lesebalahle ematsemba kimi.

 

Khaya lami, sengikhala ngelucolo,

Lucolo lengifisa ungicelele kumdali nalabadzala,

Lendlela ngiyayijuba,

Ingiletsele lusizi neluhlazo emndenini wami,

Yamukela umoya wami,

Sengiyohlangana nebahlobo bami eveni lekugcina.