Thoma lapho ukhona.
Thoma ngalokho onakho.
Thoma njenganje.
Yoke into oyibonako ehle,
Kunomuntu owathomako.

Thatha igadango uthome.
Ngokuthoma kutjho bonyana kunalapha uya khona.
Kunokusikinyeka okuzakufikisa lapho ufuna ukuya khona.

Thoma! Sikima! Sikinyeka!
Linga ukuvula umnyango loyo.
Linga ukutjhaphulula ifindo leyo.
Linga ukukhanyisa ubumnyama.

Thoma njenganje.
Thoma uzakubona umehluko.
Thoma uzakuphumelela.