Umuzi wakithi wakhiwa kabi waseduze nendlela njengethuna lendoda
Sekwaphenduk’ umuzi wokucel’ abadlulayo
Abanye bacel’ amanzi
Abanye bacel’ uthando
Abekh’ abacela isihlob’ esihle

Dadewethu noma ngabe bacela kangakanan’ ungavumi nenkomo yakithi
Sekuyiy’ esesithembe ngay’ ukuthi kuyobuy’ isithunzi sakithi
Ungaba nozwelo lwayo yonk’ into kodwa hhayi ngenkomo yakithi
Uma kukhon’ abayicelayo ubatshel’ ukuthi lena yakith’ iyivaka ayiqhatheki
Phel’ uma ungaphisana ngayo kuyob’ uqedile ngezifiso zabazali bethu

Isifiso sam’ ukubona izinkomo ziza kithi zizocel’ inkomo yakithi ngokusemthethweni
Lapho ngibon’ umama ekikiza
Ekikizisw’ injabulo yokubon’ izinkomo zekusasa lakho
Dadewethu ngisiz’ ungavumi bagqekez’ esibayeni sikababa
Leyonsim’ izolinywa oyikhathalele

Dadeweth’ uze usiz’ uziphathe kahle
Uziqoqe sisabhek’ okuhle kuwe
Ngisazimisele ngokukuthatha ngiyokumukezela kumkhwenyane
Lapho ngizoke ngimxwayis’ ukuthi akuphathe kahle