Saphe lisizwe sisijongile
Saphalala isizwe silibele kukudokumba
Lwaphalala ututsha silubukele
Sahlala sazola kodwa kubi phandle
Saphelisizwe sisizukulwana

Yinina ukubo niziphathe konje sizukulwane
Yinina ukuba niphalale oluhlobo
Buyephi ubuntwana bokuthobela abazali
Buyephi ubuntwana bokuthobela ootishala
Buyephi ubuntwana bokuthobelo omdala

Khanikhumbule ukuba nizokwenzani esikolweni
Nganibuyise iingqondo zenu nicinge okutandekileyo
Ngonihlale phantsi sibonisaneni ngobuntu
Ngonilahle iitawula kwiziyobisi

Ngoniphume kumaqembu angokhiyo
Khanicingele oonyoko benu abanithwala
Iinyanya ezisithoba
Khanibenosizi bantakwethu

Nehla niqengqeleka ukuya emadlakeni
Zaquqa iiveni kumakhaya enu
Lusizi lweantoni na olu?
Iphi imbeko yenu esizweni?

Nizinkokheli zangomso
Buyisani iingqondo zenu
Hloniphani abazali benu kwanotishala benu
Yibuyiseni imbeko yenu