Ngimtfolile leng’umtsandza ngenhlitiyo yami yonkhe
Ngimbonile lengitocitsa impiloyami yonkhe naye
Mine naye siyohlala sijabule sonkhe sikhatsi
Ngimtfolile lotoba licilongo lami
Ngimtfolile lotoba ligugu lenhlitiyo yami

Namuhla ngenta sincumo sekucala nekugcina
Ngicima konkhe lokubi empilweni yami, ngamukela bunhle belutsandvo
Labanye bayafuna bangatfoli
Labanye balahla litsemba
Ngimtfolile, watfolakala, ngamtfola
Ngimtfolile lotohlala dvute nenhlitiyo yami

Ngifune lapho batsi akufunwa khona
Ngangena lapho kungangenwa khona
Ngimtfolile tfoba nhlitiyo yami
Ngimbambile, wabambeka, wangibamba
Ngimtfolile leng’ umtsandzako

Impilo yami ngiyibeke etandleni takhe letifutfumelako
Likusasa lami ngililahle esifubeni sakhe
Ngimtfolile labatsi akatfolwa
Ngimtfolile lotoba wami

Ngacala ngamdzindza emaphusheni lajulile
Ngafunana naye emicabangweni yami
Ngamfanisa ebusweni yebantfu bonkhe
Ngamfuna, ngamlangatalela, ngamtfola
Ngimtfolile lotangijabulisa
Ngimtfolile leng’ umtsandzako