Sesifikile lesikhatsi sekutalwa kwakhe
Lapho wonkhe umuntfu amatasatasa
Alungiselela lelilanga lelikhulu lelibusisekile
Wonkhe wonkhe usemoyeni wakhisimusi

Labanye abanalo lwati lwa-khisimusi
Nekutsi lesilwane lesingu khisimusi sivela kuphi futsi siyaphi
Wakudzala khisimusi uyanongotela kunewanyalo

Khisimusi lilanga lelifana njenga namuhla
Kepha selibaluleke kakhulu kunawo onkhe emalanga
Lilanga lekutalwa inkhosi yetfu leli
Lilanga lekuvuselelwa imimoya yetfu leli
Lilanga lwekutalwa kwetfu kabusha

Ive sesigubha khisimusi ngebubi
Labasha betfu sebakhondze lokunyenti ngesikhatsi lesincane
Khisimusi lilanga lekubonga impilo kumdali
Khisimusi sikhatsi sekuphana, sekucolelana
Khisimusi wakho nelusendvo lwakho
Khisimusi wami nawe
Khisimusi wetfu sonkhe