Bengingati kutsi kutawuba nje
Bengingati kutsi utangigucukela njenge nyongo esuswini
Bowunongotela kepha nyalo uyangibabela
Ngiyatisola,
Ngiyakhala,
Ngilusizi,
Kube bengati ngabe mine nawe asinabo budlelwano namuhla

Impela likhiwa lelihle licwebe tibungu
Utfule kantsi ufihle lukhulu emcubeni
Ngabe ngalalela teluleko batali bami
Bengingati kutsi utangifaka etfuneni nggisaphila

Emuva kusekudzeni, phambili kukhashane
Akusasiti kutisola, akusasiti kukhala
Ngabe bengati ngabe angikho kulelusizi lengikulo namuhla
Bengingati kutsi uyatondzwa usatsandzwa