Nam andizenzanga
Akwaba ndandingabonanga
Inkohlakalo ngandingayiqulathanga
Kodwa ke nam andizikhethelanga

Lathi lakutshona ilanga
Bangena benganqkonqkozanga
Ukukhaba ucango bengayekanga
Akwaba ndandingaphendulanga
Umama ngebengamntlithanga

Ngompu ngebangandolathanga
Udade wethu ngebengamdlwengulanga
Inene umama ngebengambulalanga
Kuadade wethu ngolunya ngebengazithathelanga

Inene usathana akalali engatyanga
Usapho lwam ngalungadutyulwanga
Akwaba yonke lento ndandingaphendulanga
Inkohlakalo ngandingayiqulathanga

Lo mntu ngandingambulalanga
Inene inkohlakalo ngandingayiqulathanga
Igazi ezandleni zam ngalingadyobhekanga
Inene intliziyo yam ngayingangcolanga

Ndiyazazi ndingumoni kodwa Thixo ndicela ungandilibali.