Ndim uAya lo ukubhalelayo
Ndihlutshwa yimpilo endiyiphilayo
Utywala sele kuyinto endityayo
Imfundo yinto endayincamayo

UTata ugula ngenqondo into anayo
Bambiza ngegeza into ephambanayo
Uhamba ze, isidima yinto angenayo
Uhla enyuka phofu akayazi ayifunayo

Bambi bathi uvuna awakutyalayo
Izihlobo nezalamane yinto esingenayo
Kubafo wabo akakho osondelayo
Wena ke lo nguyihlo okuzalayo.

Bhuti ndicela kubekhona into oyenzayo
Ndicela ibenguwe omkhathalelayo
Noko kwanele kwabo bamhlekayo
Nceda ubuye ibenguwe omhlangulayo

Nceda ubuye bhuti ndim uAya lo ukubhalelayo