Mkhulu lomthwalo okum emagxeni
Njengo Pilato ndimsulwa ezandleni
Nto nje utshaba lundirhityele ekudeni
Kulungile kodwa andisoli nto bakutheni

Ndixoleleni madoda asesiXhoseni
Ngophambukela enkundleni.
Ndifana nembotyi ekhulele eligxeni.
Ndinentloni njenge nyibiba ezifihla elityeni.

Nakum afikelele amatyathanga.
Inyathi ngabaphambile ayibonwanga.
Ezingcongolweni uhili akaphumanga
Ndiyinto ecela uxolo ingonanga.

Ukwaba bendiliqaba ndingafundanga.
Ngoba namhla esisitshixo asivulanga.
Nomama izinto ezintle andimenzelanga.
Kulungile kuba uThixo akandilahlanga.

Masibonaneni ndibuya uba andifanga.
Kodwa kulungile xa kuvume uQamata.
Ubeke ngeke ahambe alambatha.

Bahlobo bam ndiyanithanda.