Ilizwekazi Afrika
Buhle buyaphila
Buhle buncumile
Buhle buyagigitheka wakuvela
Buhle bakho lukhanyo

Buhle buncumile
Ungumzalikazi othe chatha
Ngobuntu noxolo
Mzalikazi olikhaka kwizidenge
Izandla ezinobubele

Inene buhle bubulisana nendalo
Mfukami wabaphambukeli
Kwinkedame ungumthunzi
Uyintonga yokusimelela kwabo baqhwalelayo
Uzene nemfundumalo kumakhaya