Bogologolo batho ba emeletše
Ka maseme ba lwela leruo,
Ba lwela mafulo le bonwelo.
Ba lwela išago ya meloko ya bona
Morago ga go goroga ga bafaladi
Go tšwa nageng tša Bodikela.

Dikgoši tša kgale boSekhukhune,
Shaka, Mgumbane Kekana,
Ba tšwa dira ka marumo
Ba lwela naga ya badimo ba gabo bona.
Ba lwela bohwa bja meloko ye e tlago,
Go hlangweng ga melao ya go kgaola Bathobaso
Kabong ya lefase la gabo bona.

Sehleng sa metšhene le hlabologo
Mo bahlabani ba thuto,
BoSol Plaatje, Nelson Mandela,
Tsietsi Mashinini, Steve Biko,
Ba hlabanego ntwa ya ngangišano
E le be ba lwela ditokelo,
Ba lwesa tshwaro ya makgwakgwa
Ya go tla ka pušo ya kgatelelo.

Lehono lenaba ke le!
Le tseneletše batho.
Re tlaišwa ke direthefatši!
Botagwa!
Lenyatšo!
Bomenetša!
Ntwa sehlokamadi
Seja moloko le melokwana,
Ntwa ya go hloka bagale.
Sebatakgomo!