Hooyhini na! hooyhinina! hooyhinna!
Ndiboleken’ iindlebe mzikaTogu
Ikhwelo lityala phulaphulani
Saphel’ isizwe sibukele
Saphel’ isizwe sijongile
Ayaphin’amasik’omz’ontsundu
Zaphel’iinkukhu zethu ziinkintsela
Zizibiz’amadoda kdw’izenzo zigwenxa

Iminyany’ifulathele ngusakabhe
Iintliko zemizi zithokombisile
Zilele zithe tywaa! Eqokobheni
Igoqo lingonozakuzaku nabaphathi
Iinkonde zinikezele zincamile
Isiko laseNtshona ligubungele
Isivumelwano ngunozala wochuku
Iintungo zingcondo zingaphandle
Zintsingiz’ukusuka zibafazi bewela
Ndithetha ngesivumelwan’unozala wempixano

Ngumakhi msants’elusatsheni
Ngusakabh’akuhlonitshwa kusegcibhala
Inkomo yengqab’ibikhona
Inkomo yenqakhw’ibikhona
Inkomo yentamb’ibikhona
Utsiki namasi sikutyisile
Sikungcamisile sakwendisa
Njal’iminyanya siyidibanisile
Uyakhabalaz’uyakhanyel’uyakhalaza
Isivumelwano sesakho nabani

Isivumelwano ngunozala wamabibi
Isivumelwano ngumqhekezi mizi
Imbeko ngumbeko koomakoti siso
Imitshat’ibhangile siso
Sirhew’utshaba luthe qelele
Abadala bayabongoza koonyana
Bathi xha! Ngesivumelwano
Mandithi shebelele shebelele ndegram!