Bekunyembelekile ndikuvumele
Bendengeke ndime ngaphambilele.
Xa uthando lwendoda lukongamele
Inkanuko ngam zikuphelele

Andiyodlavini bendingeke ndikulwele.
Uba ndisisiyatha nceda ndixolele
Ubom bobakho yilonto kumele uzikhethele.
Kuthiwa yaswela umsila ngenxa yokuyazelela yilonto wena uziyele

Ngesifo esikhulu amadoda akosulele
Abahlobo njenge thamsanqa bachasele
Bambi bathi lempilo uzikhethele
Ndisakuthanda ke mna ndikuxelele

Mna nawe sinengomso esimeleyo
Libala ngezinto ezigqithileyo
Kuleyam intliziyo ngawakho amacango avuliweyo.
kum wena uyigolide yexabiso elinqbileyo

Nceda ke mtakwethu uvuke kolo khukho lwabafileyo kuba kunendoda ekulindileyo
Ndisakuthanda mna