Kuthiwe hata! Ndayangesantya emlilweni
Ingqeqesho ndayibaleka ekhayeni
Ndifuna ukuyoziphatha emaxhantini
Ndifuna ukuyoba ngundoda esitratini

Namhla imela igobele esadleni
Ngenyeke ndizibethekisile elityeni
Sele ndixhomekeke epilisini
Ndinguntsangwini ohla enyuka elokishini

Ndisike inqathe ngenjongo zokuzityebela
Kanti ngesolotya ndiyazirhityela
Intsuku zokuphila ndiyazinciphisela
Esizikithini somlambo ndiyazintywilisela

Ndicela niyeke ukundisizela
Mna ndizenzile sanundikhalela
Yinyhaniso le ndiyanixelela
Yilonto obam ubom buphela
Ndizinzile.