Bendivela ecaweni ndidlula ngasesikoxwen’
Ndeva isikhalo ngasekoneni
Ndasondela nam ndisexhaleni
Kwathiwa yiza usijongeni

Ubephethe umpu esandleni
Omnye elele phantsi ngasecaleni
Ubesopha kakhulu intloko idada egazini
Kwathiwa thatha nali ilitye ecaleni

Belindisinda xandiliphakamisa emgaqweni
Kwathiwa mandiliphose entlokweni
Umpu ukhombe kum esifubeni
Ndingcangcazela ndaliphosa ebusweni

Ndive ngesithonga kanti lifikile entlokweni
Ndabona ubuchopho ecaleni
Kwathiwa mandirhuqele endleni
Kanti kukusala kwe ntupha zam emzibeni

Yilonto ndizinekele ngokwam enkundleni
Bendingena njongo lonto yamnkeleni
Bendi nqwa nomphambukeli ezintlangeni
Ndim umbulali bahlekazi ndigwebeni

Mfazi uncede ugcine abantwana bam
Eso sisicelo sam