Mntanomunt’ uyangithanda na? Nom’ udlala ngami?
Ungakhohlw’ ukuthi ngiyakuthanda ungadlali ngesikhathi sami
Ngisho noma ngab’ ukude themba lami ngihlale ngicabanga ngawe sthandwa sami

Mntanomuntu ngiyakuthanda njal’ ungadlali ngothando lwami
Ngiyaz’ asikakabonani kodwa ngizwa nginothando lwakho
Ngifisa nokuth’ ube ngowami

Ngiyaz’ awusathembi muntu kodwa ngithembe
Min’ angifani nabanye
Ngihlukile kulamadod’ azicabangela wona

Sthandwa sami ngizokunakekela nezingan’ onazo
Ngizodlal’ indima kababa ebantwaneni bakho
Abethu sizobabon’ uma kwenzek ‘ ungithwalela