Uyaqala ukuyizwa nokuyifunda

Nyandeni
Vumisa
Khukhuza
Mzilikazi kaShobane

Ngith’ angihaye ngiqhakambise ngesibongo sami
Ngith’ angibhale nginabise ngemvelaphi yami
Engani ngiwuNyandeni ompofu
Ngiwumsongi wensimb’ ayibeke ekhanda
NgiwuNgonyama woqobo

Thina singoNyandeni
Asithintwa livaka lithi lingasithinta lingayifis’ indaba
Omagaba ngogaz’ ezintombini kunyanye amasok’ azo
Zimbangi hlehlan’ usefikil’ uKhukhuza
Maweni vumis’ intombi ngokumamathek’ ishiye imbangi
Umaval’ imcimb’ emifuleni intomb’ isiqomile

Omadlula kuvaliwe beth’ akanakudlula okaShobane umntwana kanti kulapho bemunik’ iziqu
Umabuth’ emsongela ethi engaqhamuka bahlakazeke
Undab’ azimtholanga zaphelel’ emoyeni

Lena yinkondlo yakithi futhi kuseyisiqephu sokuqala