Loluthand’ uthi angulenzenjani
Loluthand’ uthi angilunike bani
Ubani ozolwamukela loluthando
Uban’ ozokuthokozela ukuluthola

Mntanomumtu sengilugodl’ iminyaka loluthando
Ngihlalile ngalugcina ngithi ngilugcinela wena
Ngathi ngiphum’ esiqabetheni sikamame ngaphuma ngifumbethe lona

Uthando nginalo kepha ngishoda ngawe
Um’ ungichayisa uthi loluthand’ angiluphe bani
Noma ngingamupha loyo kodw’ angisoze ngamthandis’ okwakho

Loluthando luding’ ummeli
Loluthando luding’ umholi
Loluthando luding’ imfudumalo
Ngicel’ uvule izandl’ ulwamukele