Kuningi okuboshiwe ngaphakathi
Mhla lamaketango agqashuka
Ngiyokhahlelwa ihhashi esifubeni
Izithukuthuku zami zotholakala emizileni yemifula ngokuhlukana
Kunezizwe ezingibangayo
Ngifunwa nhlanga zombili
Ngeke ngakhetha bandla
Ngibathanda bonke
Ze bakhulule umoya
Kubona angisoze ngahlubuka
Balidwala lami
Isiphephelo sami
Abakhuseli baleli thempeli

Mathonga ngivikeleni kulombuso ongabuswa ithina nsila yekhaya
Baningi abashushuzeli bemicimbi yenkohlakalo
Abogombela kwesabo
Abomaluma baphephise
La kugeqwa amagula
Bakumbela ithuna usaphila
Akunamhlahlandlela
Uphendlelwa ithuna
Mhla uguqa bashaya ezikaNandi
Umqhele ngiwuthulela kowangiletha kulomhlaba
Walindlala iqinis0
Ngeluleka
Indlela ngayiqaphela
Ngothando wangenelisa
Inhliziyo isenkululekweni
Akunamthwalo emahlombe
Konke kugqamile
Ngiyabonga Thonga Lami