Musa ukuvele wehle emthini
Funza uthando entombini
Khuzela nsizwa
Yehlisa uvalo ukhuzele ushaye inkondlo yokushela
Khuzela nsizwa

Zwakala nsizwa musa ukukhuluma emlonyeni zwakala
Khuluma uzwakale khuzela
Shono phela leya nkondlo
Yisho kuzwakale khuluma khuzela
Khwezela umlilo kuze uvuthe khuzela shono phela leya nkondlo
Musa ukuvele uphahlaze udaba khuzela nsizwa

Sebenzisa ubuciko bomlomo
Sebenzisa izisho nezaga nsizwa
Hlobisa inkulumo yakho khuzela
Intombi ayothukwa khuzela

‘Guga mzimba sala nhliziyo ‘ khuzela
‘Dudlu ntomb’ khuzela nsizwa zwakala
Shono phela zwakala
Awuzweke shono uthi ‘Dudlu ntombi ‘