Sibabalo sobomi bam
Monwabisi womphefumlo
Mlawuli wolwam uthando
Mthambisi wentliziyo yam

Ndicinga ngexesha lakho
Olichitha ebomini bam
Ndikhumbula uthando lwakho
Oluzisa empilweni yam

Xa ungekho kuyavakala
Umphefumlo uyonakala
Ubomi bam buyadangala
Intliziyo yam iyakhalala

Xa ndicinga ilizwi lakho
Uvela kum engqondweni
Ibengathi ndingakuncamisa
Ngoku usemfanekisweni