Lomhlab’ uhleliwe khula ubuse
Ngokuhlakanipha hlala uhloniphe
Ngokuqonda bhekisisa izinto uphile
Ndodana lelizwe lizokuzwa
Hamba ngokuzwa

Hlal’ emhlaben’ uhloniph’ umhlaba
Ngokuhlala kahl’ umhlab’ uzokuhlonipha
Ukuhlenge uhlale kahle ngenhlalakahle
Zuza ukuhlakanipha-ke uhluz’ izinto ngolwazi

Thandaz’ ubathand’ abangakuthandi
Ngoba uthando lungolokuthanda
Nakwabangasithandi siyofumana uthando
Ngokubathand’ asithandi izenzo zabo
Sibathanda ngob’ engekh’ ongengathandwa

Nawe-ke khula ukhulis’ abeza emva kwakho
Bahole ngobuqotho nangolwazi oluyilo
Shabashekela impumelelo yombuso wakho
Khumbula umyalelo ungaziphakamisi

Thokozel’ ithemba uthembe kungathembisi
Ngob’ othembisile wethembakele
Themba kuye ekukhuleni kwakh’ uzungayeki
Nalasewukhulile ungaguquki

Khulubuse ukhazimulise izifiso zakho
Khathazeka ngenhlalakahle yabakuzungezile
Ubakhusele ophahleni lwakho olumiyo
Ngalokho uyoba yiqhawe lenhliziyo
Elifanelwe wumqhele weqholo