Enkosi Bawo ngalemini yanamhlanje
Nam ndisamamela, ndiyeva ,yaye ndisabona.
Amalungu am omzimba onke aphelele.
Kodwa akhonto ndinakuyi khankanya ngamandla ngokwa sempilweni,
Ngoba yona isoloko imaxongo kumntu wonke , nto nje inkunzi kunyamezela.

Ndisathe chuuuu ngcembe ndiyacangcatha kulamathafa obubom,
Ndicenga cengana nalo mphefumlo,
Nangona isivubeko zalo mhlaba kunye nezihange zizama ukundigubengela,
Ndiwa ndivuka ndizama indlela zokuphila.

Ndisathe chuuuu ngcembe ndiyacothoza okwe Nkonde ne Nkondekazi xazi simelela ngomsimbithi,
Owu ! Madoda umlenze wesithathu.

Chuuu ngcembe asikhali kwaye,
Asigxeki nto yaye asisolinto,
Kuba ezalapha emhlabeni zifana ngqwa nesimo sezuli ziyajika jika.

Nam ndisathe chuuuu ngcembe ndiyacothoza.
Abaninzi abalifumananga olusuku.
Abaninzi abaligqibanga olusuku.
Abanye babo basafika kulomhlaba.
Abanye babo balale bebaliwe bavuka bechetyiwe.

Kowu! Zonke ezinto zivumelekile kuthi kodwa zona azisilungelanga.
Yiyo lento usibona sihambela bucala
Kuzo ngoba izinto esiphefumla phantsi kwazo zinobuzaza.

Enkosi ngokundikhusela yaye ndiyakomeleza ukuba ungadinwa,
Ungadikwa wenze ngakumbi ngoba
Amaxesha amaninzi sona ngokuthetha sigqibele ngokwenza.

Ndisathe chuuuu ngcembe nosiba lwam ,
Ngenene nangenyaniso silwa oko mna nalo ngoba aluvumi ugoba iimpondo.
Hayi kwedi ndivume ndingu rhasatsha lo nto nditsiba nelitye likaphungela.

Kowu! Amaqobokazana angalala endleleni kunyembelekile.
Inene sisu somhambi asingakanani singaphambili ngemva ngumhlondo.
Hayi kwedini uyandichukumisa ,
Ndaziva ndisith’ igwala kulo nina .
Ntinga ntakandini untingele phezulu
Uxele ukhozi olumaphiko phiko.
Nam ndisathe chuuuu ngcembe.

Mandiniyeke nirhabule kule bhekilana
Kodwa zekhe ningafinci nicingele ingomso kuba alaziwa mntu , yaye ukuza kuka nxele kusendleleni.

Nam ndisathe chuuuu ngcembe.
Ndenjenje ndenjenje ndenjenje yaa!!