Imfundo sisitsixo, ndicela uze uthembe uThixo.
Imfundo sisitsixo esisa empumelelweni.
Ikubeka emyezweni utsho ubeyinkokheli yasezweni.
Izisa ulwazi oluphangaleleyo elizweni.

Ngqondo enabele uqaqa kuthi mandikuqulunqele ngeligqaba ntshintshi.
Ngoba ingumqokeleli wengqondo itsho iqoqosheke ,inqwaqwadeke.
Ngumqokeleli wengqondo ,wengqiqo buchopho kuthi qatha amacebo.
Ingumqokeleli wekamva ndicela ungajongimva.

Ayikhethi balalamntu kwaye ubani oyilangazelelayo imnika umthombo wamanzi acocekileyo.
Imnike isonka semihla ngemihla .
Imfundo yintlungunyembe yehlabathi .

Ingumthetheleli kwinkedama,
Akekho ubani onoyihlutha ezandleni zakho.
Ungazikhohlisi ayosuleli.
Into ngamandla izisa inguqu elizweni.
Mfundo uyityiwa yehlabathi
Ulukhanyiso lwehlabathi.

Zixhamlele nawe ilifa lobomi,
Imfundo sisitsixo