Uthando lingehlulile.
Uthando lingenze slima kwabantu.
Ngikuthembe ngenhliziyo yam yonke,

Kodwa ngeke ngikhale kakhulu ngoba ngaxwayiswa ngothando,
Kodwa mina ngakhetha ukuvala izindlebe,
Bheka manje inhliziyo yam iconsa ingazi,
Thando wisilingo empilweni yami,