Raesetja e be e le lekgarebe le lebotse la go ema la mahlo a namane. Batho kamoka mo a dulago gona ba a tseba gore ga go ya ka ipapetsago le Raesetja. O dula e le tshehlana a nathile a jele le lesela. Ga go le yo tee mmileng yo a rego esale a bona Raesetja a re pududu. Ke ngwana wa theka le tshese, hlapi meetseng.
Batho ba be ba dula ba ipotsisa gore ke gobaneng o ka se kopane le Raesetja mmileng mosegare efela ge le tshela kgomo mokokotlo fela, go se le yo a nago le karabo ya seo. Batho ba kamaka fela gore mo gogwe ke moletakgoro o dula a bereka bosego ka gona mosegare o tlhoka go khutsisa mmele. Mola ba bangwe ba re mo gongwe o gweba ka mmele bosego ge batho ba isitse marapo go beng. Ba bangwe bona ba inaganela fela gore o dira tsa bo mankgagane. O ba le mahlahla ka leswiswana fela. Ka nnete ditlhaologanyo tsa batho o ka se di tsebe wa di kgona.
Seo batho ba bego ba sa se tsebe ke gore Raesetja o phetse bophelo bja gagwe nako ye telele godimo ga lerethe la mohwiliri. Go tloga bonnyaneng bja gagwe a dula ka sefahlego sa go ela megokgo le ditshomila. Batho ba bangwe mo motseng ba ile ba ipotsa gore ba nyaka go thoma go mo lebelela gabotse maikemisetso e le go bona gore ke motho wa mohuta mang gona mathapana o ba tshehlana lebaka e le eng.

Mo lefaseng ke nnete go na le batho ba go se tsebe gore ba dire eng se se bohlokwa ka nako ya bona.Ba ka ikemisetsa go disa motho bo ka pudi go sa ba hole ka selo.Go ile gwa ba bjalo le go bja Raesetja bophelo. Le yena o ile a thoma go makatswa ke gore ka mehla ge a swara ya gagwe kgoro le baagelane ba swara tsa bona. A thoma go bona a ba bona gohle mo a yago gona.Le ge o se motho wa maseme o ka tlala ka wona ge o ka re o tlwaetse go phela o le tee o sa bone le batho bao o ba tsebago moo o sepelago gona wa tla wa thoma go ba bona.

O ka ipotsisa gore ba nyaka eng, le gona gohle mo wena o yago o be o se ke o ba bona. Raesetja o ile a thoma go phela ditsebe di eme a makatswa ke baagelane ba gagwe bao ba thomilego go phela bjalo ka bo matsekelane ba bophelo bja gagwe. Go se kwesise ga batho gore ke ka lebaka la eng batho ba dira seo ba se dirago ka nako yeo ba se dirago ka yona ka tsela yeo ba se dirago ka yona go dira gore ba felletse ba ahlola ba bangwe.
O mongwe wa baagelane ba Raesetja o ile a mmona a tsena motseng tsoko le gona a bulelwa mojakao ke moto wa monna a nama fetsa le pelo gore Raesetja o dira tsa phaku le monna oo a mmonego. A sepela a e gasa boka peu e gaswa motlalo. Batho kamoka ba ile ba fetola ka moo ba bego ba labelela Raesetja. Ba thoma go mmona bjalo ka moitshwarahlephi. Ka gore taba e sa lale leleleme le tshela noka e tletse Raesetja o bile a tseba gore naga kamoka e duma ka yena. Efela ka gore a ithutile bophelo a ipotsa gore o tla di tseisa phefo. Matsatsi ga a hlabe ka go swana.

Ka le lengwe la matsatsi Raesetja o ile a swanelwa ke go ya motseng oo a dulago a ya go ona e le mosegare wa sekgalela. Ka leo letsatsi baagelane ba be ba eme ka mebotwane ba ntshitse a ntshotsho gore ekaba go diragalang ka Raesetja goba haka lapeng la gagwe.O mongwe wabo maratahelele a tshephisha gore o tla mo sala morago a kgonthisise gore o ya gona moo a dulago a eya gona naa le gore o tla ba boela le mabuyi gore ekaba go diragalang ka motseng oo.
Go botsiseng ga gagwe o ile a botswa gore ke moo batho bao ba imetswego ke mathata a bophelo ba kopanago gona go bolela ka ona le go leka go tla ka ditharollo maikemisetso e le go rwadisana morwalo o bophelo. O ile a botswa le ka fao go kopanwego e le mosegare letsatsi e le leo ka gore o mongwe wa maloko a bona o itseetse bophelo ebile nkabe a phetse ge nkabe ba be ba phedisana gabotse le baagelane ka gore nkabe ba mmone ba mo hlakodisa.
Moagelane wa Raesetja o ile a nyamiwa kudu ge a lemoga gore dilo tse dingwe tse dimpe di hlagela batho ka lebaka la batho ba go swana le yena ba go ahlola ntle le go kwesisa. O ile a nyamiswa ke gore o mongwe wa bao bao ba bego ba setse ba gopolela Raesetja go ba moitshwarahlephi le go ba seswalalanya malapa.
O rile a sa dutse a makatswa ke ge a bona batho ba etswa ntlong yeo difahlego di nyamilwe ba bangwe ba edisa megokgo,hlaologanyo ya gagwe ya mmotsa gore se sengwe se hlagetse Raesetja. O rile ge a botsisa gore molato o gokae a botswa ge yo mongwe wa bona a ile a wa moya wa tswa nameng. Ge a botsisa gore ke mang go kgonthisisa gore seo a se naganago ke nnete a hwetsa e le gore ka nnete ke Raesetja o a neetsego moya ka pelo e bohloko.
Batho ba ile ba makala ge ba bona mosadi yo ba sa mo tsebego ebile ba sankeng ba mmona dikopanong tsa bona a se kgitla. Ba rile bas a maketse bjalo a hlabosa lentsu a re:
“Seo Raesetja a bego a se hloka ga se matsekelane wa mesepelo ya gawe. Ke tsebe fela yeo e bego e tla mo theeletsa. O be a bina mmantlapulele godimo ga lerethe la mohwiliri a hloka mohlatlodi. O be a hloka fela yoo a ka balago seo mediro ya gagwe e bego e se bolela a hwetsa fela ba go ahlola le go mmapola.”

Go tloga lona letsatsi leo Raesetja a ilego a ya ka lona boyabatho moagalane wa gagwe Ramokone o ile a netefatsa gore motho mang le mang yo a goeletsago ntlhatloleng ke yena tsebe ya pele ya go mo kwa. O ile a netefatsa gore o bolela le baagelane ba gagwe le go ba hlola matsogo ka mehla gore a se tlo ahlola yo mongwe ntle le dintlha gwa hlaga seo se hlagetsego Raesetja yoo a ilego a swa lore lore a goeletsa ntlhatloleng go se yo a mo sekegelago tsebe.

***

Re bolelle: O ithutileng ka bophelo bja Raesetja mmogo le baagelane ba gae?