Ntsebeng ka leina ke Tshepho
Ka sereto ke Pebetse
Ke setlogolo sa ga Kgotego
Setlogolo sa Mahlako le Pheladi
Setlogolo sa ba bina kolobe le Tjale’a Moraswi
Ke ngwana wa go gola ke eja bogobe ka morogo
Ke e ja dijo tša setšo ka moka
Ke ngwetši ya ditlou
Yona phoofolo ye kgolo
Ke ra tlou ya Mamphela
Ke Mmago masogana a mabedi le kgarebe e tee, ke ra yena kgadi ya matepe
Ke tšhaba baditi!