Ke gopola letšatši leo ke bego ke ile madibeng ka lona
Ke latile morwedi
Kgarebe gare ga masogana
Yena wa go ya thuding
Ke ra yona kgadi ya matepe
Ntswaki masoganeng
O botse kudu morwedi
O phadima bošego le mosegare
O phadima leswiswing le ngweding
Botse bja gago bo bjalo ka phikoko
Ke bo bona le ge ke robetše
Tsebjana tša go ema
Mahlo a namane
Botse bja gago bo a nthabiša
Gola morwedi, o tsene sekolo o rutege
Hlompho go wena ke e bona o sa le yo monnyane
Gola o tle o nhlokomele
Gola o tle o hlokomele dikgaetšedi tša gago
Gola bomogadibo’ago e be bagwera ba gago
O se ba hlabe ka dinaka
Gola o tle o be kgadi ya nnete
Gola ke kgone gore ge ke tšofetše ke ye thuding
Nthabiše ka mehla, go swana le ge o belegwa
Setshego mo go nna a se be gona go fihla ke eya moletemohlaelathupa
ke a go rata morwedi
Ebile ke ikgantšha ka wena.