Mfowethu ayinamhabelo,

Lemoto ngobudedengu iyozihlabela,

Amathambo ayohluma ngomhlabelo,

Um’ubeneshw’angek’uphuze nomhlabelo,

Inkomo yomvaleliso siyokuhlabela,

Amagugu siyokuculela.

Hlonipha imithetho yomgwaqo,

Izephulamthetho ziphuk’amathambo.

Isivinini siyabulala, mfowethu

Nabangenacala uyobabulala,

Ngesivinini amagugu siyokuculela,

Amanz’amponjwan’ayokubulalisa,

Nath’eceleni komgwaq’uyosibulalisa.

Izandla zingezokushayela,

Yeka lolocing’uzobuy’umshayele,

Khumbul’izincwadi zokushayela,

Zith’ungabashayel’um’usashayela,

Shayela ngokucophelela kulawomajika,

Nomgwaqo umanzi uyashelela,

Lemoto yakho emanz’iyashelela,

Usize ingakulalisi esibhedlela,

Ungalali ushayela, angeke izishayele,

Phumula uma usukhathele,

Ungab’isakabuli uNontandakubukwa,

Abathanda ukubukisa siyababuka,

Noma sebelimele siyababuka.

Ugibela bemsola wakho uyasolisa,

Ngisola ngathi awukho emgwaqeni,

Uzozisola usukhande ingozi,

Masinciphise izingozi emgwaqeni,

Lining’igaz’elichithekil’emgwaqeni.

Onezindlebe makezwe,

Niyek’ubuhlongandlebe.