Kaze bayongikholwa Na?

Ubuhlungu ngibuzwile akekho ongithobile

Ngyembezi ngizikhalile akekho ozesulile

Yebo ngihlukumeziwe akekho ongivikelile

Imithandazo ngiyikhulekile akekho ophendulile

Ebsuku aklaleki

Esikoleni akfundeki Inqondo ihlukumezekile

Kaze bayongikholwa Na?

Owami ubaba odlala ngami.

ungiphuce ubuntombi bami

Ungiphuce impilo Yami

Thula nhliziyo Yami vele ngeke bangikholwe

Uginukubezile nsuku Zonke

Wangithembisa ukungibulala

Isoka Lami selifela izono zabanye abantu

Umuntu wesilisa angisamethembi

Kanti mama uthule uthini emazulwini?

Izandla sezigcwele igazi lomuntu ongizalayo

Sengiyisoni emhlabeni

Kaze bayongikholwa Na?