Ilizwe’siphila kulo ligcwel’inkohlakalo Abakwezinkul’izihlalo ngoo hlohlesabo andiyazi inkululeleko ndibon’ingcinezelo kugcwel’ababulali naba dlwengulayo

Abafundileyo base makhitshini nase zigadini ulutsha lugcwel’ezintolongweni kant’amathuba emisebenzi azakuvela nini? Andisayazi noba mandithini ndifike ziintloni

Usombawo ndiyayazi akayi kusiyekela oko wayehlel’ethembeka kuzovuleka ibemhloph’indlela

Ilizwe lethu lizobuyel’esimeni masihlalen’ethembeni