Ndim iGqala .
Ndim inkunzi abayikhuza ukuhlaba ingenampondo ewe ndim iGqala.

Ndingumphembeleli weembiza eziya ekvuthweni ugqada mbekweni untshumayelo esinge enguqukweni indlela ziyahlaba ezisinge empumelelweni.

Ndiyoyikeka kwaancama amaGqwirha nditsho nooGqirha, ndingumhlola obhida amaGqirha.
Ndingurhuq’ iintonga zooGrhamGrham ooRharh’orhalayo abangarhaleli nto yamntu ndingumzukulwana ka Rhashimba…
Besenditshilo ndathi Ndim iGqala.

Ukuba eGwadani abakandincami inene bayokhanda de kuphele iingcambu.
Ndaahlanjwa ngamayeza esibelekweni kumama ndakhawlelwa ngoPhunyuka bemphethe ndizalwa ngoba ndiligqala inyani ndiyibhentsisa ibonwe ziimfama de ibonwe nangabasezizalweni abantwana.
Ewe ndim iGqala