Kuzinhlanga ziphephuka nomoy’epilwenakho,
Ubonakal’ungenalo nelincan’ithabo,
Isakadugu sivakatjhela ngemehlweni,
Uzibuz’imibuz’eminengi.
Ungabethwa livalo,
Khumbula bona ubudod’abukhulelwa,
Qal’ipilo ngamany’amehlo,
Thath’iinqunt’ebujamen’oqalene nabo,
Epilwenakho kufanel’uzijamele.
Nanyana kungakhuphukela kangangani
Nawulinga ngamandla; ungaphel’ithemba
Uyaphumelel’epilweni,
Yiba mumunt’ozimiselako nakenz’into.