Bohle re lokologile, re imologile

Re tlemolotšwe, re na le maphego

Re tla fofafofa, ra namologa

Melomo ya kgona go phephešwa

Re na le tša rena ditokelo

Dira tša go thabiša ya gago pelo

Ithute o je Sejahlapi, o itirele

Ikapeše mmele, o ikgantšhe

Ikamogele, o itšweletše setšhabeng

O na le tša gago ditokelo tša motheo

Thabiša ya gago pelo

O le mosadi, šoma ka natla ka bosadi

O na le tokelo ya go tsena mejako yohle

O le monna, se dulele tlaišo boka nku

O na le tokelo ya go ntšha sa mafahleng

O le mogolofadi, nontšha kgopolo ka thuto

O na le tokelo ya go ithuta