Go fedile ke mahlogonolo,

Go fedile ke kgeregela magodimong.

Ke namela trone ke ya Jerusalema,

Le gae le lefsa la go hloka mathata

Gare ga ditlaišego le matshwenyego

Komelelo le lenyora,

Madimabe le mahlomola,

Ke di kwele go lekane.

Hle bana bešo homotšegang,

Nako ya ka lefaseng le, e fedile,

Le hlolegile go nthata ke sa phetše,

Le ntlhobogile mehleng yela ke le kganyoga .

Bjalo ya Modimo thato e phethegile,

Se tshwenyegeng bjalo ka mehleng .

Ipshineng le nyakalaleng ,

Le hlaboše mantšu le opeleng .

Le se ntelele, dillo tša lena di hlaba pelo

Le se ntlhobogeng ka lehloyo bantlhoi baka,

A le sa tlo garoga dibete.

Hle! Ketekang bophelo bjaka ntle le pelaelo

Ga ele nna yena go lekhwi lefase

Tema ke  e kgathile