Bana ba motho ba ngwathagana hlogo ya tšie

Ntwa ga go lwe manaba, go lwa baratani

Segagešo se re a le re go tšwa molomong la rereša

Ngwana phoša dira ga a bolawe

Lerato ke sejo se monate go etša todi ya lee

Inelang diatla meetseng, ditshwarelo di fihlelelwe

Ratanang lena bana ba mpa ba go šielana letswele

Ratanang le phumulaneng meokgo, dikgopi di fele

Go bose bjang ge bana ba motho ba ratana

Go thakgatša mahlo le ditsebe bjang ge bana ba motho ba ratana

Ba kgathalelana ebile ba kwelana bohloko

Ba phumolana meokgo ge dipelo di le bohloko

Ba ngwathelana lekotwana la tšie ba tlatša dimpa

Go bose ge bana ba motho ba ratana

Lehufa le tshwelwa ka mare

Ge mogeno a atlega thaba le yena

Ge mogešo o atlega se nyenye ngwaneno

Go bose ge bana ba motho ba ratana

A re rataneng