Ya geso Afrika Borwa e kgabile boka dinaledi,

E kgabile e a phadima,

E a bogega e kgahlile ba mose wa mawatle,

E tanya sedi e tantse batho ba lefase.

Ya geso Afrika Borwa e tletse ditalente tsa mehuta,

Megopo re boile le yona go tswa ditshabeng,

Re thopile dimmetale tsa mehutahuta,

Le ka go bina re phadile ba bantshi.

Ya geso Afrika Borwa e tletse ka mathakga,

Ba fola megopolo ge ba le ka gabo rena,

Ba fepa mahlo ka dilo tsa go fapana,

Ba hwetsa boithabiso bja go makatsa.

Ya geso Afrika Borwa e tletse ka khutso le lerato,

Ba llela go dula mo gae ga gabo rena,

Ba hlabile kgobe ka mootlwa ba bantshi,

Ba hwetsa borutho bja go makatsa.