Ka lerato la gago,

Ke thabile moyeng,

O nkeme nokeng ka nako tšohle,

O mpha lerato le thekgo tša go makatša,

O bohlokwa bophelong bja ka.

O mpha tlhohleletšo ka nako tšohle,

Le ge bohle ba ntshwela ka mare,

Wena o moratho re mamile  letswele re šielana,

Ga o ntahle ngwana mma,

O mpona ke le motho yo bohlokwa,

O mpona ke le motho yo a phelang.

Le ge ke sena selo,

Ke hloka le pudi ya leleme le letala,

O tšwelapele o nthata,

O mpha tshepo.

Le ge nka atlega,

Ka ba le mahumo lefaseng,

Ke tlo go abela,

Gobane re abelana tšohle le nakong ye ya bodiidi,

Ke a go rata moratho wa ka.