Ingani le sizwe esimnyama masingayibambii manje ngeke silifice ikusasa. Ukuthi impilo inzima akungabii iculoo lakhoo lemihlangemihla kodaa ungazamanga. ukhumbulee alikhoo ikusasa elizokufikela ezingubenii nje ngokudla kwasekuseni. 
Angilihambi isonto koda amazwi athi unkulunkuluu usiza oyisizayooo mawungabambelela kuwo ungaba notho empilweni.sizwe samangunii anilamazilee lamazwi athi ngelinyee ilanga nami kongilungela .ngoba alikhoo elinyee ilanga mina mangithatha ukubheka. 

Sebenzani kusakhanyaa ngobaa make kwashona ilanga Abantu abasoze bakuthanda bonke bazokuphehlela amanzi amnyama. Sebenzani lisakhona ithuba masingabumbana siyekee ukuzikhukhumeza singayinqoba indlala. Inyama mayisahlangene nomuphefumulo lisangafezekaa ikusasa. 

Ukuthi saphucwaa umhlaba ondlebe zikhanya ilanga akusho ukuthi kumele sibalandele. thina sinamakhono nobuciko sazalwa sifumbethe. Abanye amakholwa Kodwaa abawuyeki umona ngisho nabaneyikhundla emasontwenii bagcwele inzondo eyinhlizwenii.
Solakha kanjani ikusasa manisahlulwaa ukubeka isinkwa etafuleni emakhaya .kunokuthi nibeke isinkwa etafuleni nithalwa ubhiya emakhanda .ingani le sizwe esimnyamaa masingayibambii manje ngeke silifice ikusasa…