Mesong yeo e latelago, Ledimo o ile a tsoga a itshola ka tšohle. O ile a mo rapela gore a mo swarele eupša Tebatšo a se bolele selo. O be a ikhomoletše bohlokong bja gagwe.

Bobedi ba ile ba kwa Morena Lamola a goelela mpša. Tebatšo o ile a emelela a thuthumela, a itukišetša go sepela. Ledimo o ile a mo topa ka letsogo gomme a mo gogela bolaong.

“Ntlogele! O tla di lefa, moloi towe!” a kgadimola. “O tla bolela kgolegong!”

“Ga o ye felo. Go fihla o ntshepiša gore o tla swara sephiri sa rena.”

“O a gafa! Ke ile go botša Papa tšohle,” a realo, ka meokgo, a leka go phonyokga diatleng tša Ledimo.

Ledimo o ile a mo kiteletša fase mpeteng gomme a mo retološa a mo penya. Tebatšo o ile a goa. Ledimo o ile a mo šobatha mogolo ka diatla tše pedi, a mo laela gore a homole eupša Tebatšo a se dire seo. Sebakeng sa gore a homole, o ile a mmetha matsogo ka matswele, a palelwa ke go hema.

“Gona ke tla o bolaya! Ke ka se go dumelele o nkiša kgolegong. Never!”

Ledimo o ile a mo kgama ka diatla tša gagwe, ntle le kwelobohloko goba go fihla mmele wa Tebatšo o oma. O ile a katakatela morago a šutša, a sa kgolwe seo a bego a se dirile. A hlolela ka ntle ka kgareteine gomme a bona Morena Lamola a bolela le sehlophana sa baotledi ba dithekisi ka tlase ga moriti wa masenke. Letšhogo la mmetha sehuba.

Tebatšo o ile a gohlola, a goga moya bohloko. Ledimo a tsarogela ka phapošing ye nngwe gomme a boa le thapo. O ile a mo tlema maoto le matsogo gomme a mo šukumetša lesela ka molomong, a le thiba ka pantetši gore le se we.

Ya ba o a hlapa gomme o leba mošomong.

Ge batswadi ba Tebatšo ba mmotšiša gore ga se a bona Tebatšo, a re aowa. O ile a ba a felegetša Morena Ledimo go bagwera ba Tebatšo ka moka, ba botšiša ge eba ba tseba moo a lego gona. Ka moka ba ile ba re ba mo šiile gae bošegong bja go feta. Ge a ekwa gore morwedi wa gagwe o be a tagilwe, Morena Lamola a bela. A fetša ka go ipotša gore morwedi wa gagwe o be a tšhaba go ikopanya le yena gomme o etetše yo mongwe wa meloko. Tebatšo o be a tla boa, o ipoditše bjalo. Ga se a bea taba yeo maphodiseng le ge mosadi wa gagwe a be a gapeletša gore ba dire seo.

Seo se ile sa fa Ledimo sebaka se se botse sa go iphihla mehlala. E rile ka iri ya lesomepedi gare ga mpa ya bošego, a tlemolla Tebatšo gomme a mo laela gore a otlolle maoto le yena. O ile a mo tšhošetša ka Okapi yeo a bego a e kgotlile lehlakoreng la mpa ya gagwe. Mekgotha ya leswiswi le yona ya khupetša bošula bjoo bja gagwe gabotse. Ba ile ba subelela ka sethokgweng goba go fihla ba ikhwetša ba le dithabeng. Ke moo a ilego a mo kata gape ka legageng. Tebatšo o lekile go itwela, a mo ngwaya molala ebile a goga le moruka wa gagwe wa molaleng. Moruka o ile wa kgaoga gomme wa gologela godimo ga mmele wa Tebatšo.

Ledimo o ile a befelwa kudu gomme a mo hlaba ka okapi dikgareng, gabedi gomme Tebatšo a se sa šikinyega. O ile a kgonthišiša gore o a mo feleletša ka go mo hlaba pelong thwii.

E rile mola Tebatšo a rapaletše fase ka gare ga letamo la madi, a pšhatlaganya sellathekeng sa gagwe ka leswika gomme a lahlela marathana a sona godimo ga gagwe. Ka pelo e tšhweu, a napa a emelela gomme a boela gae mola pula e thoma go falala.

E rile ka letšatši la go latela Morena Lamola a napa a leba maphodiseng go yo bula molato wa timelo. Meloko ya gagwe ka moka e be e mo netefaleditše gore ga se ba bona morwedi wa gagwe bošegong bjola. E bile morwedi wa kgaetšedi ya gagwe, Hlompho yo a tlogilego a mo dira gore a kgolwe gore motswala ‘agwe o tloga a le kotsing. Makgarebjana ao a mabedi a be a kwana kudu gomme taba ya gore Tebatšo a se mo leletše, ya ba tšhoša kudu.

Seo se ile sa dira gore Ledimo a se dudišege. O ile a leta goba go fihla ka iri ya pele mesong ye e latelago gomme a leba leweng a rwele dilo tša go epa. O epetše Tebatšo ka lebitleng la go se fihle kae, a epa mo a hlokofaletšego gona thwii.

E rile ge le Ledimo a fetša go hlaloša kanegelo yeo ya gagwe, a napa a boela fase. Ke ile ka kwa Tebatšo a sekhumola bolaong. Ka phopholetša lehlakore la ka gomme ka re ge ke buša seatla ka hwetša se thankgetše ka madi go tšwa moo Ledimo a ntlhabilego gona. Ka boela fase, ke lahlegelwa ke kelelelo.

Ntho ya ka e be e tsorotla madi la go šiiša. Ke be ke tseba gore ke ile go hlokofala ka lebaka la go loba madi a mantši ge ke ka se dire se sengwe ka pela.

Ka bona mokgelo yola a tsena ka moo rantaboleng, ka sa morago. O ile a retologa. Ke ile ka lemoga sefahlego sa gagwe sa go šinyalala le semeetseng. E be e le mokgekolo yola ke phelago ke mmona ditorong, a ntomoletše mahlo ka leswiswing. Mokgekolo yoo a bego a mpitša ka leswiswing. Ka letšhogo, ke ile ka mo kgorometša gomme ka tšwela ntle. Ke etile ke kgolwa e le ge ke lebile motseng. Selo sa mafelelo seo ke se bonego ebile matlakala a Morula ka leswiswing e le ge ke subelela fase.

***

Re botše: O nagana gore Mpho o swanetše go dira eng? O nagana gore batho ba tla mo kgolwa ge a ba botša kanegelo ya gagwe?